Kamix    
PL EN
Poprzedni slajd Następny slajd
Charakterystyka preparatu do usuwania kamienia kotłowego - Kamix sp. z o.o. sp. k.

Charakterystyka


Preparat do usuwania kamienia kotłowego KAMIX produkowany jest na bazie kwasów organicznych. Dodatkowo zawiera szereg inhibitorów korozji zapobiegających reakcji preparatu z metalami oraz substancje ułatwiajace usuwanie produktów korozji metali.
Preparat ma postać krystalicznego proszku i pakowany jest w worki 25 kg i 1 kg, co znakomicie ułatwia transport i magazynowanie. Termin przydatności preparatu do użycia wynosi 5 lat od daty produkcji.
Tak więc kupując KAMIX, Klient kupuje i transportuje wyłącznie suchy koncentrat, nie zawierający wody. Ponadto jego stała konsystencja sprawia, ze wszystkie operacje z preparatem są całkowicie bezpieczne, w porównaniu z płynnymi kwasami. Preparat otrzymuje roboczą postać 5-10% roztworu dopiero w miejscu użycia, poprzez zmieszanie z wodą. Aby przygotować 10% roztwór roboczy, 1 kg preparatu należy rozpuścić w 9 litrach wody.
 
W zależności od charakteru kamienia, 1,5 - 1,8 kg Kamix rozpuszcza 1 kg osadu. Na podstawie badań obliczono także, że prędkość liniowa roztwarzania typowego kamienia węglanowego (o przewadze węglanów wapnia i magnezu), wynosi 2,5 mm/h. 


Roztwarzalność kamienia

W zależności od charakteru kamienia, z obliczeń stechiometrycznych wynika, że 1,6 - 1,8 kg Kamix rozpuszcza 1 kg osadu. Jednak ze względu na logarytmiczny charakter, z upływem czasu  prędkości reakcji spada. Tak więc, aby reakcja roztwarzania osadu przebiegała szybko i zakończyła się po upływie zaledwie 3 godzin, należy zastosować 0,5 kg nadwyżkę preparatu na każdy kilogram osadu.
Roztwarzalność kamienia


Temperatura, a czas czyszczenia

Na wykresie izilustrowano wyniki dwóch prób badania roztwarzania osadu w zależności od temperatury i czasu. Wykres nr 1 przedstawia ubytek masy próbki kamienia roztwarzanego w roztworze o temperaturze 55oC, natomiast wykres nr 2 przedstawia ubytek masy próbki kamienia roztwarzanego w roztworze o temperaturze 20oC.

Jak widać, w roztworze o temperaturze 55oC, 50% masy próbki uległo rozpuszczeniu już po upływie 23 min., natomiast 60% masy próbki uległo rozpuszczeniu po upływie dalszych 12 min. W roztworze o temperaturze 20oC, 50% masy próbki uległo rozpuszczeniu po upływie 56 min., natomiast 60% masy próbki uległo rozpuszczeniu  po upływie dalszych 49 min.
Tak więc czas roztworzenia 50% masy osadu jest ponad dwukrotnie dłuższy przy temperaturze pokojowej, a jeśli porównamy czas roztworzenia 60% masy osadu, to czas wydłuża się trzykrotnie.
 
Wnioski:
 1. Preparat KAMIX skutecznie roztwarza kamień w każdej temperaturze.
 2. Celem skrócenia czasu czyszczenia porządane jest utrzymywać roztwór czyszczący w temperaturze 50-60°C.
Temperatura, a czas czyszczenia

Stężenie, a czas czyszczenia

Jak wynika z prowadzonych badań prędkości roztwarzania osadu w zależności od stężenia preparatu, zilustrowanych na wykresie, aktywność roztworu w obu przypadkach była niemalże taka sama, z nieznaczną przewagą roztworu 10%.
 
Wnioski:
 1. Gdy ilość kamienia, w stosunku do objętości urządzenia, jest mała (np. zbiornik wody), zamiast stężenia 10% można z powodzeniem zastosować stężenie 5%.
 2. Czynnikiem decydującym o ilości użytego preparatu, warunkującym jednocześnie stężenie roztworu czyszcącego, jest masa kamienia.
Stężenie, a czas czyszczenia

Cyrkulacja, a czas czyszczenia

W tym doświadczeniu dobrano taką ilość preparatu, aby rozpuścić całkowicie próbkę osadu kamienia kotłowego. Krzywa nr 1 przedstawia wyniki rozpuszczania w warunkach statycznych (bez cyrkulacji roztworu), natomiast krzywa nr 2 przedstawia wyniki rozpuszczania w warunkach dynamicznych (z cyrkulacją), aby w ten sposób uzyskać większą turbulencję roztworu czyszczącego.
 
Wnioski:
 1. Przy cyrkulacji roztworu prędkość reakcji jest większa.
 2. W warunkach statycznych prędkość reakcji jest mniejsza zaledwie o 10%.
 3. Uznać zatem można, że konwencja roztworu -  intenswnie wydzielające się gazy, które powodują barbotaż -  są w stanie zastąpić cyrkulację.
 4. Tym samym, jeżeli ilość użytego preparatu jest wystarczająca, to użycie pompy cyrkulacyjnej w zasadzie nie jest konieczne.
Cyrkulacja, a czas czyszczenia

Bezpieczeństwo ludzi

Preparat KAMIX jest jest środkiem o działaniu drażniącym.  Nie powoduje popażeń. Działa znacznie łagodniej na drogi oddechowe, niz inne powszechnie stosowane kwasy i produkowane na ich bazie preparaty. Odczyn 10% roztworu czyszczącego wynosi poniżej 1 pH. W razie kontaktu ze skórą nie powoduje poparzenia. Bezpieczny także dla tkanin i skóry naturalnej - nie nieszczy ubrań roboczych.
 
Warunki BHP przy realizacji procesu czyszczenia
Pracownicy muszą być wyposażeni w:
 • ubranie robocze;
 • rękawice gumowe;
 • okulary ochronne.
 
Należy zapewnić dostęp do czystej wody umożliwiającej spłukanie odzieży w przypadku kontaktu. W razie kontaktu ze skórą, przemyć wodą z mydłem i spłukać.
Chociaż roztwór czyszczący KAMIX-u zapobiega wydzielaniu się wodoru podczas cyrkulacji i nie stwarza atmosfery wybuchowej,  zaleca się przewietrzania pomieszczenia, w którym wykonuje się czyszczenie.


Bezpieczeństwo środowiska

Na podstawie Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych wraz z późniejszymi zmianami (5.07.2002 r.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych  wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych  główny składnik Kamixu - kwas amidosulfonowy - został zakwalifikowany jako Xi - substancja drażniąca i przypisano mu rodzaje zagrożenia R 36/38 - działa drażniąco na oczy i skórę oraz R 52/53 - działa szkodliwie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym.
Wyczerpany roztwór (szlam) preparatu „Kamix" nie jest odpadem niebezpie-cznym z następujących przyczyn:
 • Zalecane przez producenta stężenie robocze preparatu „Kamix" wynosi 10%. Na skutek reakcji ilość kwasów spada do poziomu 0-1%. Roztwór poreakcyjny (wyczerpany) zostaje wg zaleceń producenta zobojętniony. Zostaje tym samym pozbawiony całkowicie czynnika drażniącego i niebezpiecznego dla środowiska jakim są wolne kwasy.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowie z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (część 7 tab. VI) preparat przestaje być uważany za drażniący - Xi, R36/38 (jeżeli spełnia kryteria określone w cz. 3 pkt 2.6.1, 2.6.2) dla stężeń poniżej 20%. Jest to zgodne z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., gdzie w załączniku Nr 4, w punkcie h podaje się, że odpad jest niebezpieczny jeżeli stężenie substancji drażniących (R36/38) jest równe lub wyższe od 20%
 • Zgodnie z w/w rozporządzeniem część 7 pkt 2.3.1 tab. XI i XII preparat przestaje być klasyfikowany jako działający szkodliwie na organizmy wodne - R52/53 przy stężeniu poniżej 25%, a więc w świetle przepisów już roztwór roboczy przed użyciem przestaje być klasyfikowany jako niebezpieczny, co sprawia, że popłuczyny po czyszczeniu nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O tym, czy odpady po czyszczeniu (popłuczyny) są bezpieczne, czy niebezpieczne -decyduje wytwórca odpadów - postępując zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne - wykładnia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku L.dz. 247/2007/dd.
GDZIE KUPIĆ?

POLECAJĄ


5listopadaVIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZAREGULAMIN VIII MEMORIAŁU im. JERZEGO ZIENKIEWICZA oraz I CEL IMPREZY:  Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez masowy udział wszystkich chętnych  Popularyzacja tenisa stołowego więcej20lutegoPomagamy zwierzętomZasady akcji są proste: Polubcie nasz facebookowy profil Kamix Udostępnijcie wpis o pomocy dla Pomorskiego Kociego Domu Tymczasowego , a my przekażemy pieniążki na pomoc. Zbiórkawięcej13lutegoKOLEJNY KONKURS ROZTRZYGNIĘTYBardzo dziękujemy, że tak chętnie braliście udział w naszym rebusowym konkursie. Wybraliśmy 5 zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!!! Więcej informacji o konkursach na naszymwięcej WCZEŚNIEJSZE AKTUALNOŚCI
Copyright © 2024 Kamix. All rights reserved. Kamix design & code LemonArt.pl